Sitenin Anlamı Üzerine

Mültecilik olgusu, tarihsel olarak tüm toplumlarda yaşanmakla birlikte şekli ve uygulamalarına ilişkin birtakım farklılıklar içermiştir. Örneğin ilkçağda krallar ve yönetenler tarafından iltica bir lütuf olarak kendi ülkesine sığınanlara yönelik olarak sunulurken, zamanla bir hak haline gelmiştir. Mültecilik sorunsalının tarih sahnesinde en çok görünür hale geldiği ve tartışıldığı zaman ise 2. Dünya Savaşı sonrası koşullar olmuştur. O dönemde yaklaşık 20 milyon insanın hareketliliği söz konusu olunca uluslararası düzenlemeler ve konuyla ilgili kuruluşlar ortaya çıkmıştır.

Konuyla ilgili yasal düzenleme ve uluslararası hukuk kuralları ile sığınmacı ve mültecilerin hakları düzenlenmiş ve konuyla ilgili birtakım standartlar geliştirilmiştir. Savaş ve çatışmaların tükenmediği her çağda olduğu üzere 20. yüzyılda da kitlesel mülteci hareketleri var olmaya devam etmektedir.

Konuya ilişkin duyarlılığın arttığı ve farklı disiplinlerden pek çok uygulamacının çalıştığı bu alanda uluslararası kuruluşların yanı sıra ulusal kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri de aktif olarak rol almaya başlamışlardır. Bu gelişmeler disiplinler arası bir ilginin alana yönelmesine yol açmıştır.

Bu alana ilişkin üretilen bilgi ve araştırmalar da artış göstermektedir. Üretilen bilginin paylaşımı ve uygulamaların geliştirilmesi anlamında BMMYK kadar sivil toplum örgütleri de büyük çaba göstermişlerdir. Bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri kendi platformlarını kurmuşlar ve bir koordinasyon ve işbirliği çabasına girmişlerdir. Ancak tüm bu çabalara karşın istenilen anlamda bütünlüklü bir yapıya kavuşulamamıştır.

Bu anlamda mülteci.net gibi bir oluşumun ve paylaşım tabanının sığınma ve mültecilik alanına büyük bir katkı sunacağı ve bir boşluğu dolduracağına inanılmaktadır. Bu web tabanlı oluşum, alanla ilgili bilgi biriktirme ve paylaşmanın yanı sıra, sığınmacı ve mültecilerin doğrudan katılımına olanak sağlaması ile de çok önemli bir adım atmaktadır.

Konuyla ilgilenen kişi ve kuruluşlar açısından da iyi bir platforma olacağı tahmin edilmektedir. Sığınma ve mültecilik alanına doğrudan ya da dolaylı destek vermek isteyen tüm katılımcılara açık olacak ve sadece sığınmacı ve mültecilerin tarafını tutan ve onların haklarını savunma anlamında taraf olan bu paylaşım platformunun çok yönlü bakış ve sorunların çözümünde multidisipliner yaklaşımın altını çizdiği görülmektedir.

Herkesin katkı vermesi ve sahiplenmesi dileğiyle

Read Previous

Meriç’e Gömülen Hayal(ler)

Read Next

Belki de içinizden biri…