اطلاعات در مورد دسترسی به بازار کار

اطلاعات در مورد دسترسی به بازار کار

ip_booklet_fars |   ip_health_fars  |  ip_edu_fars |  ip_work_fars من برای حمایت بین المللی در ترکیه تقاضایی تسلیم کرده ام. ایا می توانم بصورت قانونی کار کنم؟ اشخاصی که جویای حمایت بین المللی هستند/به منظور قادر بودن…

Read More