اطلاعات در مورد دسترسی به بازار کار

ip_booklet_fars |   ip_health_fars  |  ip_edu_farsip_work_fars

من برای حمایت بین المللی در ترکیه تقاضایی تسلیم
کرده ام. ایا می توانم بصورت قانونی کار کنم؟
اشخاصی که جویای حمایت بین المللی هستند/به منظور قادر بودن به کار بصورت قانونی / موظف به گرفتن
اجازه کار هستند. در قوانین خارجی و حمایت بین المللی/ در قانون شماره 6458 از سه نوع حمایت بین المللی
صحبت می کند : اینها عبارتند از : “پناهنده ” / “پناهنده مشروط ” / “حمایت تکمیلی ” . برای گرفتن ریز اطلاعات
در مورد این سه نوع حمایت بین المللی / لطفا به بروشور ما در مورد ” حمایت بین المللی در ترکیه : حقوق و
تعهدات ” مراجعه کنید.
با توجه به مفاد حقوق خارجی و حفاظت بین المللی / افرادی که در انتظار گرفتن حمایت بین المللی هستند /
حق دارند شش ماه پس از تسلیم تقاضای حمایت بین المللی خود برای گرفتن دریافت اجازه کار اقدام کنند.
به عنوان یک قاعده کلی / تقاضا برای گرفتن اجازه کار باید توسط کارفرما صورت گیرد. دریافت / بررسی و گرفتن
تصمیم نهایی در مورد تقاضاهای اجازه کار به وزارت کار و تامین اجتماعی محول شده است.

اطلاعات در مورد دسترسی به بازار کار


سوالها و جوابها

جویای حمایت بین المللی در ترکیه می باشم.ایا من و
فرزندانم حق تحصیل در ترکیه را دارا می باشیم؟
ثبت تقاضای حمایت بین المللی با اداره مهاجرت وزارت کشور یک مرحله بحرانی در دسترسی به حق تحصیل در ترکیه می باشد.متعاقب مصاحبه تان با مقامات اداره مهاجرت وزارت کشور به شما یک”کارت شناسایی متقاضی حمایت بین المللی” داده خواهد شد.این مدرک بصورت مجانی داده می شود و دارای یک شماره هویت خارجی که با 99 شروع می شود/ خواهد بود. این شماره برای دسترسی به مدارس ابتدایی/ متوسطه/تحصیلات عالیه و همینطور دسترسی به کلاسهای زبان ترکی و تعالیم فنی حرفه ای ضروری خواهد بود.

اطلاعات در مورد حق تحصیل سوالها و جوابها


من مجبور به فرار از کشور خود و امدن به ترکیه شدم.ایا
حق ماندن در اینجا را دارم؟

(این اطلاعات توسط موسسه ” مرکز حقوق پناهندگان” تهیه و بروز شده است. برای معلومات بیشتر به وب سایت موسسه ” مرکز حقوق پناهندگان|” مراجعه کرده می توانید.)


 

Read Previous

إجراءات اللجوء للاجئين في تركيا

Read Next

Some manipulations about refugees and migrants and their ideological bases